PROFIL DIVÍZIE

Spoločnosť AQUASYS spol. s r.o. je medzi odbornou verejnosťou známa predovšetkým ako tradičný dodávateľ vodohospodárskych stavieb a najmä ako spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou zemných prác. V poslednej dobe však firma dynamicky rozširuje svoju pôsobnosť o ďalšie odbory. Jednou z dôležitých oblastí pôsobenia sa postupne stáva realizácie pozemných stavieb, kde sme pripravení naplniť ako klasické, tak aj netradičné požiadavky najrôznejších investorov zo sektora verejného i súkromného.

V oblasti občianskeho a priemyselného stavebníctva vykonávame na kľúč najrôznejšie opravy, rekonštrukcie či novej výstavby bytových objektov, výrobných a priemyselných hál, obchodných, logistických a skladových centier až po komunikácie, parkoviská alebo spevnené plochy.V rámci generálnych dodávok na kľúč zaisťuje naša spoločnosť aj kompletné výstavby vodojemov a prevádzkových budov čistiarní odpadových vôd, vrátane dodávok ich technológií.
Vďaka vysoko kvalifikovanému a zohranému tímu vedúcich pracovníkov a vďaka využitiu skúseností vlastných zamestnancov a materiálno-technického zázemia spoločnosti dokážeme zrealizovať technicky i technologicky najnáročnejšie pozemné stavby.

Vykonávame :

Pozemní stavby

  • Kompletné zemné práce pre všetky stavby
  • Hrubé terénne úpravy
  • Výstavbu komunikácií, parkovísk, spevnených plôch a ihrísk
  • Výstavbu vodovodných a kanalizačných sietí vrátane prípojok
  • Výstavbu a rekonštrukciu vodojemov a čistiarní odpadových vôd vrátane technológie
  • Pokládku inžinierskych sietí pre bytovú a priemyselnú výstavbu

 

AKTUALITY