render('mapa.phtml')*/?>

Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury

Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury
Realizace: 07/2011 - 07/2012
Investor: Statutární město Ústí nad Labem
Finanční objem: 53 268 205,- Kč

Společnost AQUASYS dokončila výstavbu sportovně rekreačního areálu v Ústí nad Labem

Navržená stavba se nachází v zastavěné části obce – města Ústí nad Labem, Severní Terasa, v nárožní poloze ulic Krušnohorská a Hoření. Území stavebního pozemku navržené stavby se nachází na místě uvolněných pozemků bývalého sektorového centra Severní Terasa. Stavba zahájená v 80. letech minulého století nebyla nikdy dokončena a v uplynulých 20 letech chátrala a byla devastována. V roce 2009 byla tato stavba odstraněna. Tím došlo k uvolnění pozemků a možnosti jejich dalšího využití. Investor – statutární město Ústí nad Labem se rozhodl využít tyto pozemky pro stavbu sportovně rekreačního areálu.

Výstavba obsahovala tyto objekty:
HTÚ, příprava staveniště (vč.gabionových zdí a mostních pilířů pro In line)
Sportoviště – zázemí sportovního areálu, hřiště pro hokejbal, hřiště pro míčové hry, hřiště petang, přípojky vody, kanalizace vč.odlučovače ropných látek, veřejné osvětlení, přemostění IN line dráhy vč.IN line dráhy, nové chodníky, parkoviště, komunikace

Převlékárny
Jednalo se o lehký montovaný přízemní objekt – dřevostavbu, určený pro celoroční provoz. Zpevněná plocha vlastního sportoviště je doplněná doprovodným obvodovým chodníkem. Sportovní plocha je vymezena montovanými mantinely s ochrannými sítěmi v oblasti branek. Povrch plochy byl v AB směsi. Součástí objektu je spojovací ocelové schodiště mezi úrovní hřiště a úrovní netangových hřišť.

Hřiště míčových her vč. oplocení
Jednalo se o zpevněnou plochu vlastního sportoviště doprovodným přístupovým chodníkem. Sportovní plocha je ohraničena oplocením z ocelového svařovaného pletiva. Konstrukční skladba plochy hřiště bude založena na zhutněném násypu realizovaném v rámci HTÚ. Povrch plochy je navržen v AB směsi.

Hřiště petang
Jednalo se o nezpevněnou plochu vlastního sportoviště, vymezenou obrubníkem. Konstrukční skladba plochy hřiště byla založena na zhutněném násypu realizovaném v rámci HTÚ. Povrch plochy je v AB směsi.

ČTÚ a sadové úpravy
Objekt zahrnoval doplnění výšek upraveného terénu nezpevněných ploch do navržených výšek. Na tyto plochy byly navrženy výsadby ve třech kategoriích – zatravněné plochy, keřové výsadby a stromy. Součástí objektu jsou ochranná zábradlí na výškových rozdílech upraveného terénu a některých úsecích in-line dráhy. Zábradlí je ve dvou provedeních – celoocelové a ocelové sloupky s vodorovnými madly a výplní v provedení impregnovaného dřeva.

Přemostění in-line dráhy 
Jednalo se o mostní objekt určený pro pohyb in-line bruslařů a pojezd lehkých vozidel údržby. Konstrukce mostu je navržena z ocelových svařovaných nosníků.

Dráha in-line 
Objekt byl navržen jako komunikace s krytem z AB směsi s obrubníky. Dráha je určena pro pohyb in-line bruslařů a pojezd lehkých vozidel údržby.

Chodníky, komunikace a parkoviště
Chodníky jsou provedeny v zámkové betonové dlažbě. Součástí objektu byla rekonstrukce části stávající příjezdové komunikace a její dostavba včetně parkoviště pro 47 osobních automobilů.

AKTUALITY

Cooper Standard Automotive - výstavba výrobního závodu

V měsíci srpnu naše společnost zahájila přípravu území a hrubé terénní úpravy na akci "Výstavba výrobního závodu společnosti Cooper Standard Automotive"

Oprava trafostanice Kralupy nad Vltavou

V měsících září a říjen roku 2013 jsme provedli stavební rekonstrukci objektu trafostanice v Kralupech nad Vltavou.

Srpen 2012: Dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská Praha

V měsíci srpnu 2012 realizovala naše společnost výstavbu dopravního hřiště u ZŠ Stoliňská v Praze.

Sektorové centrum - výstavba sportovně-rekreačního areálu

Společnost AQUASYS dokončila výstavbu sportovně rekreačního areálu v Ústí nad Labem.

Červenec 2012: Kanalizace a ČOV Česká

V měcíci červnu byla dokončena stoka „E4“, práce na stoce „F“ jsou před dokončením. Probíhá příprava protlaku pod silnicí I.třídy v místě odbočky na Chotěboř.

Červenec 2012: Kanalizace a ČOV Bobrová

V měcíci červnu pokračují práce na výstavbě kanalizace stok „A“- protlak pod Bobrůvkou a pokládka potrubí v louce, zemní práce a montáž potrubí pod kostelem v Horní Bobrové. 

Červenec 2012: Tři Studně – Kanalizace a ČOV, recyklační dvůr

V měsíci červenci naše společnost realizovala příjezdovou komunikaci a zpevněné plochy pro ČOV a recyklační dvůr. 

Zkušební provoz - kanalizace Nedvědice

V současné době probíhá zkušební provoz ČS

Kanalizace a ČOV Česká Bělá

Práce na splaškové kanalizaci byly po zimní přestávce obnoveny od 15.3.2012

Tři Studně – Kanalizace a ČOV

V současné době probíhá zkušební provoz na ČOV 

Kanalizace a ČOV Bobrová

V měsíci květnu pokračují práce na výstavbě kanalizace stoky „A“

Kanalizace Řečice

Převzetím staveniště dne 26.9.2011 zahájila spotečnost výstavbu kanalizace v obci Řečice.
» Více